E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077

Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo Grad

Komunalno društvo Grad d.o.o. - Supetar, otok Brač

Komunalno društvo Grad - Supetar

1. Opći akti i odluke društva

Kućni red sportske školske sportske dvorane u Supetru broj 3376/2018

Pravilnik o načinu korištenja školske sportske dvorane u Supetru broj 3375/2018

Gradska tržnica i ribarnica Supetar - Tržni red

Gradska tržnica Supetar - radno vrijeme i cjenik usluga

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima na području Grada Supetra

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Raspored odvoza otpada za naselja Mirca i Škrip

Popis gospodarskih subjekata koji su u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi sa Komunalnim društvom GRAD d.o.o od 16.03.2019. godine

 

Opći akti i odluke iz Službenog glasnika grada Supetra

Pregled svih Službenih glasnika Grada Supetra >>

Službeni glasnik Grada Supetra 02/2018

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Supetra (str. 1-21)

Službeni glasnik Grada Supetra 14/2018

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog Komunalnog otpada na području Grada Supetra objavljenu u  Službenom glasniku Grada Supetra broj 14/18.

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Supetra , koja je objavljena u Službenog glasniku Grada Supetra broj 20/2019

Službeni glasnik Grada Supetra 06/2008

- Odluka o grobljima (1) str. 1

- Odluka o povjeravanju poslova upravljanja tržnicom na malo Pjaceta u Supetru Komunalnom društvu Grad d.o.o. Supetar (3) str. 9

- Odluka o povjeravanju groblja na području Grada Supetra na upravljanje, održavanje i uređenje Komunalnom društvu Grad d.o.o. Supetar (4) str. 9

Službeni glasnik Grada Supetra 06/2012

- Odluka o poslovima premještanja i blokadi nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, visini troškova premještanja i čuvanja vozila, blokade i deblokade vozila te povjeravanju obavljanja tih poslova (2) str. 23

Službeni glasnik Grada Supetra 22/2013

- Odluka o izmjeni Odluke o grobljima Grada Supetra (9) str. 8

Službeni glasnik Grada Supetra 19/2018

- Odluka o uvjetima korištenja i načinu naplate usluge parkiranja na javnim parkiralištima (str. 141)

Službeni glasnik Grada Supetra 17/19

- Zaključak o određivanju naknada za korištenje usluge parkiranja (str. 4)

Službeni glasnik Grada Supetra 17/19  

- Zaključak o određivanju javnih parkirališta pod naplatom i zona parkiranja (str. 4)

Službeni glasnik Grada Supetra 12/19  

- Zaključak o određivanju naknada za uslugu korištenja javnih tuševa na plažama

 

 

2. Financijska izvješća i planovi


Plan nabave 2019.

Plan nabave roba, usluga i osnovnih sredstava za 2019. godinu

Prvi rebalans plana nabave 2019.

Drugi rebalans plana nabave 2019.

Treći rebalans plana nabave 2019.

Četvrti rebalans plana nabave 2019.

 

Plan nabave 2018.

Plan nabave roba, usluga i osnovnih sredstava za 2018. godinu

Prvi Rebalans Plana nabave 2018.

Drugi Rebalans Plana nabave 2018.

Treći Rebalans Plana nabave 2018.

Četvrti Rebalans Plana nabave 2018.

Peti Rebalans Plana nabave 2018.Plan nabave 2017.

Plan nabave roba, usluga i osnovnih sredstava za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 30.06.2017.

Prvi Rebalans Plana nabave 2017.

Drugi Rebalans Plana Nabave 2017.

Godišnji Financijski izvještaj 2017.

Bilješke uz Godišnji Financijski izvještaj 2017.

Odluka o utvrđivanju Godišnjeg Financijskog izvještaja 2017.

Odluka o raspodjeli dobiti 2017.Plan nabave 2016.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2016.

ODLUKA o uporabi dobitka poslovne godine 2016.

Drugi rebalans plana nabave 2016.

Treći rebalans plana nabave 2016.

Četvrti rebalans plana nabave 2016.

Peti rebalans plana nabave 2016.

Plan nabave 2016.

Prvi rebalans plana nabave 2016.

 

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2015.

Prvi rebalans plana nabave 2015.  

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2015. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2015.

ODLUKA o uporabi dobitka poslovne godine 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

3. Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Postupajući prema članku 13. stavku 1. točki 12.Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25113,85115, Komunalno drruštvo Grad d.o.o., Petra Jakšića 17, 21400 Supetar obavještava korisnike o načinu ostavrivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija kako slijedi:

Korisnik prava na pristupi nformacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacij podnošenjem zahtjeva Komunalnom društvu Grad d .o.o. podnošenjem zahtijeva:

- poštom na adresu Komunalno društvo Grad d.o.o., Petra Jakšića 17, 21400 Supetar

- putem telefona na broj 021 631-O77

- putem telefaxa na broj 021 161-107

- puteme elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

lli osobno službeniku za informiranje: Siniša Cvitanović dip.iur.

Komunalno poduzeće d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine broj 25/13 i 85/15) objavljenim u "Narodnim novinama" broj 12/2O14 i 15/14).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenih obrazaca.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Godišnje izvješće 2018. - PDF

Godišnje izvješće 2018. - csv

Godišnje izvješće 2017. - PDF

Godišnje izvješće 2017. - csv

Godišnje izvješće 2016. - PDF

Godišnje izvješće 2016. - xls

Godišnje izvješće 2016. - csv

 

4. Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti

Komunalno društvo GRAD d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka. Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti postavlja osnove na temelju kojih se bilo koji privatni podaci preuzimaju od Vas.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Maja Žuvić
Petra Jakšića 17
21 400 Supetar
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Telefon: 021/631-077

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.PDF

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI.PDF

ZAHTJEV-ISPITANIKA ZOP-1.doc

 

5. Zakoni i pravilnici

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 84/2019)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o grobljima

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Pravilnik o grobljima

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (NAP ZeJN)

Kontakt podaci

Komunalno Društvo Grad d.o.o.

Petra Jakšića 17
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.